خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در لس انجلس گفتگويی انجام داده است با بهزاد رزاقی، نويسنده و محقق ايرانی پيرامون مفاهيم و واژه های ترکی در زبان و ادبيات فارسی. اين گزارش در دو بخش تهيه و تنظيم شده است.