ماه فوريه، ماه تولد چهار تن از رئيس جمهوران آمريکا و نيز يک فعال آمريکايی در زمينه برابری حقوق در آمريکاست. ضمنا ماه فوريه در ايالات متحده موسم تجليل از خدمات سياه پوستان در آمريکا نيز هست. به گزارش خبرنگار بخش فارسی صدای امريکا در اين زمينه توجه فرماييد.