علی رضا نوری زاده روزنامه نگار ايرانی مقيم انگلستان مسائل و اخبار روز را بررسی می کند و به سوالات بهروز عباسی خبرنگار بخش فارسی راديو صدای آمريکا پاسخ می دهد:

۱- اعلام فعاليت های اتمی ايران از سوی رئيس جمهوری ايران در رابطه با توليد سوخت اتمی و نگهداری زباله های اتمی در ايران.

۲- موضع گيری برخی از کشورهای اروپائی مانند آلمان ، فرانسه و روسيه در برابر آمريکا در رابطه با حمله بعراق.