خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در لس انجلس گفتگويی انجام داده است در دو بخش با دکتر داور آرام درباره مشکلات اعتياد و مداوای اعتياد و معتادان. به مشروح اين گزارش توجه بفرماييد.