در روزی چون امروز در سال ۱۷۹۱ ميلادی اولين وزير خزانه داری آمريکا الکساندر هميلتون درباره بازرگانی کشور جديد آمريکا با کشور قديمی چين به کنگره آمريکا گزارش داد. به مشروح گزارش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در اينباره توجه فرماييد.