روزنامه واشنگتن پست، در شماره روز شنبه خود مقاله ای در صفحه اول، تحت عنوان «ملاقات امريکا و ايران در مورد جنگ» در باره تماس محرمانه نمايندگان ايران و امريکا و مذاکرات آنها در اروپا، در مورد مسئله عراق چاپ کرده بود. در اين باره خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا گفتگويی انجام داده است با آقای رمضان حاجی مشهدی، حقوقدان برجسته در تهران و صاحب نظر در مسائل ايران. توجه شما را به اين گفتگو جلب می کنيم.