مقامات عراقی در دومين روز ملاقات با بازرسان تسليحاتی سازمان ملل متحد در بغداد ، اسناد بيشتری را تسليم کرده اند. يک سخنگوی سازمان ملل متحد ميگويد ارزيابی اسناد مربوط به برنامه های تسليحاتی عراق در روزهای آينده انجام خواهد گرفت . وی گفت مقامات عراقی و بازرسان سازمان ملل متحد در جريان مذاکرات صبح امروز وارد جزئيات شدند، و قرار است اواخر وقت امروز نيز مجددا ملاقات کنند . بازرسان ميخواهند عراق توضيح بدهد به سر انتراکس و گازهای اعصابی که بيش از ده سال پيش توليد کرد ، چه آمده است