مقامات دفاعی آمريکا برنامه ای را به جريان انداخته اند که به ارتش اجازه ميدهد برای نقل و انتقال سربازان و تجهيزات آنان ، از هواپيماهای غيرنظامی مسافری و باری استفاده کند. فرماندهی حمل و نقل ارتش آمريکا ميگويد اين اقدام برای جوابگوئی به عمليات استقرار سربازان آمريکائی در خليج فارس ضروری بوده است. بموجب اين برنامه، ۷۸ هواپيمای مسافربر که تا کنون در حمل و نقل غير نظامی از آنها استفاده ميشد، به حمل و نقل نظامی اختصاص خواهد يافت و از ۲۲ شرکت هواپيمائی آمريکائی خواسته خواهد شد در حمل و نقل سربازان و تجهيزات آنان مشارکت کنند.