کوفی عنان دبير کل سازمان ملل متحد به آمريکا در مورد جنگيدن يکجانبه با عراق هشدار داده است و ميگويد هرگونه تصميم در مورد توسل به قوه قهريه بايد توسط سازمان ملل متحد اتخاذ شود.

آقای عنان امروز در يک سخنرانی در يک دانشگاه آمريکائی گفت از قوه قهريه فقط بايد به عنوان آخرين چاره استفاده شود و تاکيد کرد که تائيد چنين اقدامی توسط سازمان ملل متحد، مشروعيت آن را بيشتر ميکند.

پرزيدنت بوش ميگويد شورای امنيت سازمان ملل متحد برای خلع سلاح عراق بايد فورا اقدام کند و به اعتقاد او، توسل به قوه قهريه به تصويب قطعنامه ای جديد نياز ندارد.

امروز در عراق، دو سربازرس تسليحاتی سازمان ملل متحد مذاکرات حساسی را در عراق آغاز کردند که هدف آن کسب موافقت عراق در مورد اطاعت از خواست های بين الملی برای خلع سلاح است. دو سر بازرس تسليحاتی سازمان ملل متحد قرار است روز جمعه شورای امنيت را از نتايج اين مذاکرات باخبر سازند.