علی رضا نوری زاده روزنامه نگار ايرانی مقيم انگلستان مسائل و اخبار روز را بررسی می کند و به سوالات بهروز عباسی خبرنگار بخش فارسی راديو صدای آمريکا پاسخ می دهد:

١- نمايندگان حقوق بشر اتحاديه اروپا و کميسريای حقوق بشر سازمان ملل در تهران

٢- نامه مهندس عزت الله سبحانی به رؤسای سه قوه رژيم جمهوری اسلامی