علی رضا نوری زاده روزنامه نگار ايرانی مقيم انگلستان مسائل و اخبار روز را بررسی می کند و به سوالات بهروز عباسی خبرنگار بخش فارسی راديو صدای آمريکا پاسخ می دهد:

1- سخنان و شواهد ارائه شده توسط وزير خارجه آمريکا در شورای امنيت در ارتباط با سلاح های امحاء جمعی عراق.

2- سخنان روز چهارشنبه وزير خارجه ايران در لندن.