وضعيت نگران کننده سلامت تعدادی از رهبران جنبش های دانشجوئی ايران را که در زندان های ايران از بيماری های گوناگون رنج می برند، آقای امير عباس فخرآور، سياوش ، در کفتگوئی با بهروز عباسی از بخش فارسی مورد برسی قرارميدهد.

اين گفتگو روز گذشته انجام شد و آقای فخرآور يکی از فعالان جنبش های مستقل دانشجوئی است که خود نيز مشقات زندان های ايران را تحمل کرده است.