علی رضا نوری زاده روزنامه نگار ايرانی مقيم انگلستان مسائل و اخبار روز را بررسی می کند و به سوالات بهروز عباسی خبرنگار بخش فارسی راديو صدای آمريکا پاسخ می دهد:

١- گفته های آقای عليزاده، دادستان کل تهران در مورد مشروط بودن لغو حصر آيت الله منتظری

٢- وضعيت نگران کننده سلامت رهبران زندانی جنبش های دانشجويی ايران