وکلای مدافع عباس عبدی و حسين قاضيان می گويند دادگاه، موکلين آنها را در پرونده مربوط به نظر سنجی، گناهکارتشخيص داده و هر يک را به زندان محکوم کرده است. اين دو در ارتباط با نظر سنجی شرکت آينده، در مورد اينکه آيا مردم ايران خواستار برقراری مناسبات با امريکا هستند، به جرم فروش اطلاعات به مؤسسات خارجی و تبليغ عليه نظام، متهم شده بودند.

عباس عبدی به هشت سال زندان و حسين قاضيان به ۹ سال حبس محکوم شده اند. حکم بهروز گرانپايه سومين متهم اين پرونده هنوز صادر نشده است. وکلای متهمين می گويند در مهلت مقرر قانونی به اين حکم اعتراض خواهند کرد.