مخالفين در ونزئلا، اعتصاب عمومی را در شصت و يکممين روز آن تخفيف داده اند و ميگويند کسبه می توانند کسب و کار را از سر بگيرند، اما اعتصاب در صنايع حياتی نفت بقوت خود باقی است.

مخالفين ميگويند کماکان خواستار کناره گيری هوگو چاوز از مقام رياست جمهوری هستند و بدان جهت تصميم به تخفيف در اعتصاب گرفته اند که ميخواهند به مردم ونزوئلا آسيب نرسد. انتظار ميرود کسب و کارها، کارخانه ها، و مدارس از روز دوشنبه مجددا فعاليت خود را از سر بگيرند. اين تصميم در پاسخ به فشارهای گروه موسوم به دوستان ونزوئلا اتخاذ شد که آمريکا و پنج کشور ديگری که سعی ميکنند سازمان کشورهای آمريکائی را به حل و فصل بحران سياسی ونزوئلا تشويق کنند، اعضای آن را تشکيل ميدهند