ماموران تحقيق که دنبال علت فاجعه امروز فضاپيمای کلمبيا می گردند بزودی توجه خود را به بالهای چپ فضا پيما معطوف خواهند کرد. مقامات ناسا به صدای آمريکا و شبکه تلويزيونی سی بی اس گفتند ماموران تحقيق به مشکلی رسيدگی خواهند کرد که ماموران کنترل در زمين نخست از وجود آن در بال چپ فضاپيما با خبر شدند . رئيس ناسا ميگويد حالا خيلی زود است که بتوان در باره علت بروز فاجعه حدس زد