تحليل آقای عليرضا نوری زاده در رابطه با موارد زير :

۱- گفته های آقای امير محبيان و حسين شريعتمداری از روزنامه های رسالت و کيهان در باره موج ميانه روی در ايران.

۲- گزارش های احداث دستگاه های ايجاد پارازيت در پخش برنامه های راديو و تلويزيون های برون مرزی از سوی رژيم جمهوری اسلامی.