در اين گزارش آقای دکتر عليزاده در موارد زير به ارايه نظرهای خويش می پردازد:

۱- نطق سالانه گزارش وضعيت کشور توسط رياست جمهوری آمريکا و اشارات وی به کوشش های رژيم برای دست يابی به سلاح های امحاء جمعی و سرکوبی مردم ايران و خواسته های برحق آنان

۲- احکام صادره برای متهمان قتل های سياسی و يا زنجيره ای در ايران