شورای امنيت سازمان ملل متحد امروز برای بررسی گامهای بعدی در روند بازرسيهای تسليحاتی در عراق، جلسه ای محرمانه تشکيل داده است. پيش بينی ميشود که اعضای شورا اين مسئله را مورد بحث قرار دهند که آيا بايد به بازرسان تسليحاتی سازمان ملل متحد در عراق وقت بيشتری برای تکميل مأموريتشان داده شود يا نه. با اينهمه انتظار نميرود پيش از آنکه کولين پاول وزير امور خارجه ايالات متحده گزارشهای اطلاعاتی تازه ای را در باره تسليحات عراق به شورای امنيت ارائه دهد، تصميمی در اين باره اتخاذ شود. فرانسه، روسيه و اتحاديه اروپا از تصميم ايالات متحده در زمينه ارائه گزارشهای اطلاعاتی تازه استقبال کرده اند. دراينحال، هانس بليکس رئيس هيأت بازرسان تسليحاتی سازمان ملل متحد در عراق ميگويد از داشتنِ وقتی بيشتر برای انجام مأموريت خود استقبال خواهد کرد اما نميتواند بگويد که پاسخگوئی عراق به پرسشهای عمده مربوط به برنامه های تسليحاتی گذشته اين کشور، چقدر طول خواهد کشيد.