گزارش ديروز بازرسان تسليحاتی سازمان ملل در ارتباط با عدم پيروی عراق از قطعنامه ۱۴۱۴ شورای امنيت سازمان ملل بيم آغاز جنگ را دامن زد و باعث سقوط شاخص سهام در بازارهای عمده بين المللی شد. ميانگين شاخص «داوجونز» در نيويورک ديروز ۱۴۱ پوئن سقوط کرد و برای نخستين بار در سه ماهه اخير داوجونز در پايان روز زير ۸۰۰۰ پوئن باقی ماند. در مقياس کلی، همه ۱۷ بازار سهام اروپای غربی تا حداکثر ۴ درصد سقوط کردند و شاخص های عمده مکزيک و برزيل نيز شديدا کاهش داشتند. در همين حال، بهای طلا در لندن و نيويورک به بالاترين حد نصابش در ۶ سال اخير رسيد.