دکتر عليرضا نوری زاده در مورد موارد زير به سوالات خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا پاسخ می گويد:

۱- گزارش هانس بليکس رئيس بازرسان تسليحاتی سازمان ملل به شورای امنيت در مورد نتايج بازرسی ها در عراق

۲- تصميم شورای عالی امنيت ملی رژيم جمهوری اسلامی در مورد پايان حصر آيت الله منتظری