در گزارشی که از سوی روسای هيئت بازرسان تسليحاتی ملل متحد در عراق به شورای امنيت تقديم شد، هيچ چيز اميدوارکننده ای درباره تبعيت عراق از قطعنامه های خلع سلاح سازمان ملل متحد نديده است. به گزارش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در اينباره توجه کنيد.