يوشکا فيشر، وزير امور خارجه آلمان، در پايان اجلاس وزرای خارجه اتحاديه اروپا در بروکسل از فضای موجود در اين اجلاس در مورد بحران عراق ابراز خشنودی کرد. به گزارش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در اين باره توجه بفرماييد.