در روزی چون امروز در ۲۷ ژانويه سال ۱۸۸۸ ميلادی گروهی از دانشمندان، جهانگردان و معلمان آمريکايی در واشنگتن گرد هم آمدند و جمعيت ملی جغرافيايی آمريکا را تشکيل دادند.