پس از يوشکا فيشر، وزير امور خارجه آلمان، صدراعظم و رئيس جمهوری آن کشور نيز به سخنان دانلد رامسفلد وزير دفاع آمريکا پاسخ گفتند. خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا از آلمان در اين زمينه گزارشی تهيه کرده است که شنيدن آن را به شما توصيه می کنيم.