رئيس نيروی مسلح پليس نپال دريک تير اندازی کشته شد. شورشيان مائوئيست در اين تيراندازی مورد ظّن هستند. مسئولان امور ميگويند کريشنا موهان شرستا ( Krishna Mohan Shrestha ) امروز همراه با همسر، و محافظش، در نزديکی خانه شان در حومه کاتماندو حين قدم زدن هدف گلوله قرار گرفتند و کشته شدند. مقامات پليس ميگويند سه فرد مسلح در اين حمله درگير بودند. هيچ کس مسئوليت حمله را بر عهده نگرفته است، اما مسئولان امور شورشيان مائوئيست را مقصر ميدانند که برای سرنگون ساختن نظام پادشاهی و استقرار يک حکومت کمونيستی در نپال می جنگند. آقای شرستا سرپرستی يک نيروی ويژه مسلح پليس را بر عهده داشت که دو سال پيش برای مقابله با شورشيان بوجود آمد.