اميرنادری کارگردان سينمای ايران پس از ۲۰ سال اقامت در نيويرک در سومين اثر آمريکايی اش بنام «ماراتون» موقعيت خود را به عنوان يک کارگردان مستقل نيويورکی به ثبت می رساند. اميرنادری برای اولين بار در طی اين سالها از کار و زندگی در نيويورک با گزارشگر بخش فارسی صدای آمريکا صحبت می کند. اين گزارش در ٣ قسمت تهيه شده است.