کيهان شناسان بالاخره موفق شدند سرعت نيروی گرانش را بسنجند و به اين ترتيب يکی ديگر از نظريه های علمی آلبرت انشتين را به اثبات برسانند. به مشروح گزارش خبرنگار علمی بخش فارسی صدای آمريکا که شامل گفتگويی است با دکتر کاظم اميدوار از سازمان ملی فضانوردی آمريکا (ناسا) توجه بفرماييد که پيرامون اين نظريه توضيحات جالبی می دهد.