علی کشتگر، تحليلگر سياسی، سر دبير و مسئول نشريه ميهن به سؤالات فرح جهانگيری، خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در واکنش به بيانيه شاهزاده رضا پهلوی و همچنين طرح يکی از هواداران و فعالان حقوق بشر برای اتحاد و اتفاق گروههای مختلف اپوزيسيون پاسخ گفته است.