آقای دکتر عليرضا نوری زاده به سوالات زير پاسخ می گويد:

۱- دستگيری و زندان دو تن از وکلای فعالان سياسی ملی-مذهبی ايران به دستور قاضی سعيد مرتضوی

۲- تعطيل روزنامه نوروز بعد از پايان دوران توقيف و قبل از آغاز انتشار آن روزنامه با مديريت جديد