از ٢٤ ژانويه سال ٢۰۰٣ ميلادی، هفت هزار سرباز آلمانی از پايگاههای هوايی، دريايی و زمينی در خاک آلمان به مدت دو سال محافظت خواهند کرد. به گزارش نسرين مهدوی، خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در آلمان در اينباره توجه فرماييد.