داريوش همايون، نظريه پرداز و تحليلگر مسايل سياسی ايران در ارتباط با اپوزيسيون چپ، سياست کلی ايالات متحده در منطقه خليج فارس و خطر شانتاژ سياسی دولتهای محور شرارت، با فرح جهانگيری خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا گفتگويی انجام داده است. لطفأ به اين گفتگو توجه فرماييد.