در پاريس آقای هانس بليکس، رييس هيأت بازرسان سازمان ملل متحد در عراق با ژاک شيراک، رياست جمهدری فرانسه ملاقات و مذاکراتی در زمينه مأموريت خود انجام داد. به گزارش محمدرضا شاهيد، خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در پاريس در اينباره توجه فرمائيد.