فولاد بجای مانده از ساختمان های تجارت جهانی در شهر نيويورک به يک کارخانه کشتی سازی در می سی سی پی فرستاده شده است تا در ساختن يک ناو جنگی مورد استفاده قرا گيرد. اين ناو جنگی يادآور خاطره قربانيان يازدهم سپتامبر خواهد بود. به مشروح اين گزارش توجه بفرماييد.