نمايندگان دموکرات کنگره آمريکا از دولت بوش خواسته اند برای ٣٠ ميليون مردم کشورهای جنوب افريقا که بعلت قحطی و خشکسالی، در معرض خطر گرسنگی قرار گرفته اند، کمکهای غذايی بيشتری منظور کند.

روز پنجشنبه رهبران دموکرات پيشنهاد کردند کمکهای فوری غذايی از طريق طرح جديدی که " طرح کمک رسانی فوری به قحطی زدگان افريقا" نام دارد، برای نيازمندان ارسال گردد. بر اساس لايحه جديد، مواد غذايی برای کشورهای قحطی زده منجمله اتيوپی و اريتره و شش کشور ديگر جنوب افريقا به ارزش ٩٠٠ ميليون دلار ارسال خواهد گرديد.