سرگردانی پناهجويان در اروپا و بخصوص در پاريس وافزايش آنان از بسته شدن اردوگاه پناهندگان در شمال پاريس ناشی می شود. اين اردوگاه که حدود هزار پناهنده اکثراً افغانی و کرد را در خود جای داده بود با توافق بريتانيا و فرانسه بسته شد و تعدادی به بريتانيا و باقی قرار است در فرانسه کار و زندگی کنند.

به گزارش نازی بگلری از پناه جويان در اروپا توجه کنيد.