سازمان ديده بان حقوق بشر که از گروه های مهم مدافع حقوق انسانهاست می گويد تعديات نسبت به حقوق بشر در همه کشورهای خاورميانه و شمال آفريقا کماکان روا می رود. در گزارش ديده بان حقوق بشر که مقرش در نيويورک است به نمونه های بسيارِ سرکوب آزادی های اساسی انسانها مانند آزادی مطبوعات و آزادی انجمن، بويژه در جمهوری اسلامی ايران، مصر و جمهوری سوريه اشاره شده است. ديده بان حقوق بشر بمب گذاری های انتحاری را که آماجش مردم غير نظامی اسرائيل است محکوم کرده اما از کاربرد بی رويه قوه قهريه توسط اسرائيل عليه فلسطينی ها در سرزمينهای اشغالی نيز انتقاد کرده است. در اين گزارش آمده است که ضمن اينکه در کشورهای خاورميانه و شمال آفريقا موارد نقض حقوق بشر به سبک سابق ادامه دارد تعديات تازه ای نيز به چشم می خورد.