جنبش اصلاح طلبی در ايران به گفته برخی از آزادانديشان با شکست مواجه شده است. در مورد علل وجهات عدم موفقيت جنبش اصلاحات ستاره درخشش گفتگويی انجام داده است با دکتر صادق زيبا کلام، استاد دانشگاه تهران، پژوهشگر و تحليلگر برجسته. توجه شما را به اين گفتگو جلب می کنيم.