يک مطالعه اصولی طولانی و گسترده ثابت کرده است که نه تنها شراب بلکه هرگونه مشروب اگر به ميزان متعادل مصرف بشود برای تندرستی همه انسانها صرفنظر از عادات و سبک زندگيشان مفيد است و از جمله از خطر بروز حمله قلبی در آنها می کاهد. منصور فراسيون، خبرنگار علمی صدای آمريکا، گزارشی از نتيجه اين پژوشهای تازه تهيه کرده است که شنيدن آن را به شما توصيه می کنيم.