در رابطه با فعاليت های سياسی و اجتماعی دانشجويان ايران از تهران آقای سعيد رضوی فقيه، يکی از رهبران دانشجويی و عضو شورای سردبيری روزنامه بهار و روزنامه های توقيف شده که هم اکنون مشغول تحصيل درجه دکترای فلسفه است در گفتگويی با بهروز عباسی، خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا، در مورد گام ها و اهدافی سخن می گويد که برای برگزاری يگ رفراندوم سراسری در دانشگاه های ايران در حال انجام است. اين گفتگو در دوبخش صورت گرفته است.