نظاميان آمريکا می گويند هواپيماهای متحدين غربی به پنج هدف نظامی در منطقه پرواز ممنوعه در جنوب عراق حمله کرده اند. يکی از پنج هدف، مرکز فرماندهی نظامی و کنترل نيروهای عراق در تَليل و چهار هدف ديگر ايستگاه های تقويت مخابرات بين کوت و بصره بود. اين هدفها پس از آن بوسيله بمبهای دقيق زده شد که آتشبارهای ضدهوائی عراق به سوی هواپيماهای متحدين هنگام پاسداری در آسمان پرواز ممنوع اقدام به شليک کردند.