نظر سنجی جديدی که در اسرائيل صورت گرفته است نشان می دهد که رسوايی ای که آريل شارون نخست وزير اسرائيل را احاطه کرده است از ميزان حمايت عمومی از حزب ليکود (حزب متبوع شارون) پيش از انجام انتخابات عمومی در روز ۲۸ ژانويه جاری کاسته است. نظر سنجی جديد پيش بينی می کند حزب ليکود از ۱۲۰ کرسی پارلمانی تنها ۲۷ کرسی را تصاحب خواهد کرد، در حاليکه پيش از انتشار خبر رسوايی های اخير، ميزان پيش بينی ها ۴۱ کرسی برای حزب ليکود بود و همين پيش بينی ها می گويد حزب صلحجوی کارگر ۲۴ کرسی را خواهد گرفت. آقای شارون، خبر پذيرش رشوه و انجام تقلب را در مبارزات انتخاباتی سال ۱۹۹۹ تکذيب کرده است.