مقامات بازرسان سازمان ملل متحد می گويند، گزارش اخيری که دولت عراق تسليم سازمان ملل متحد کرده است ناکامل است و بسياری از پرسشها را بدون پاسخ باقی ميگذارد. با اينهمه مقامات می افزايند که تاکنون دليل و مدرک قاطعی که نشان دهد عراق دارای سلاحهای ممنوعه کشتار جمعی است نيز بدست نياورده اند.

هانس بليکس، سرپرست هيئت بازرسان تسليحاتی سازمان ملل متحد و محمد البرادعی، بازرس اصلی سلاحهای اتمی روز پنجشنبه به آگاهی شورای امنيت سازمان ملل متحد رسانيدند که عراق بايد در داد و ستد خود با هئيت بازرسان روش مساعدتی و فعالتری در پيش گيرد. مقامات می گويند، روش مساعدتر عراق بايد مخصوصا ً در زمينه فراهم آوردن زمينه های لازم برای انجام مصاحبه با دانشمندان اتمی و تسليحاتی عراق بطور خصوصی قابل مشاهده و تأييد باشد.

آقای بليکس گفت اگر چه بازرسان تا بحال نتوانسته اند سلاحهای ممنوعه ای را در عراق کشف کنند اما هنوز نقاط بسياری را بايد مورد بررسی قرار داد.