نمايشگاه ايران و جهان معاصر روز ۷ ژانويه ۲۰۰۳ در محل پارلمان اروپا در بروکسل، پايتخت بلژيک، با حضور کميسر هنری اتحاديه اروپا، مقامات برجسته اجتماعی و فرهنگی در اروپا و نيز سفير جمهوری اسلامی ايران در کشور بلژيک افتتاح شد. گزارشگر ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين مورد گزارشی فرستاده است که در اينجا می شنويد.