در صد سال گذشته آمريکا و جهان به دو تجربه بزرگ دست يافتند: اولی به بازار آمدن اولين اتومبيل ساخت آمريکا که فورد«A» نام داشت و ديگری اولين پرواز برادران رايت (ويلبر و اورويل) بود که پايه گذار پيشرفتهای بسياری شد. همچنين در قرن گذشته، والت ديسنی کارتون ميکی ماوس را به جهانيان عرضه کرد. صدسال هم از تاسيس باشگاه « » باشگاه جوانان کشاورز آمريکا می گذرد. و بالاخره سازمان ملل متحد سال ۲۰۰۳ را سال بين المللی حفظ آبهای شيرين جهان معرفی کرد.