معلوم شده است که کره زمين هم مانند بسياری از ديگر سيارات سامانه خورشيدی بيش از يک قمر دارد اما قمردوم سياره زمين واقعاً يک قمر تمام عيار نيست بلکه بايد به آن «شبه قمر» گفت. منصور فراسيون، خبرنگار علمی صدای آمريکا، در برنامه امشب «دانش و جامعه»شما را با اين پديده که تا کنون از آن خبر نداشتيد آگاه می سازد.