سازمان «خبرنگاران بدون مرز»، که مقر آن در پاريس قرار دارد، پيرامون شبکه های اينترنتی در ايران و سياستهايی که در شرف تکوين است تا به جمع آوری آزادی در اين شبکه ها اقدام شود، بيانيه ای صادر کرده است. به مشروح اين گزارش که توسط خبرنگار ويژه صدای آمريکا از پاريس فرستاده شده است توجه بفرمائيد.