آقای عليرضا نوری زاده به خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا پيرامون موارد زير پاسخ می گويد:

۱- اظهار عدم رضايت مهدی کروبی، رئيس مجلس شورای اسلامی ايران، از متن تهيه شده توسط شورای نگهبان در مورد مسايل مطرح شده در گفتگوهای رئيس مجلس با اعضای شورای نگهبان

۲-اظهار عدم رضايت مقامات جمهوری اسلامی از سياست های آمريکا در رابطه با ايران، پس از همکاری های ايران با آمريکا در سرنگونی حکومت طالبان و القاعده در افغانستان