فرقه مذهبی رائليان که نخستين انسان را کلون يا همتاآفرينی کرده است، می گويد امام زمان آن فرقه ۳۳ سال ديگر برای نجات دنيا بوسيله يک سفينه کيهانی از يک کهکشان دوردست به کره زمين خواهد آمد.

منصور فراسيون،خبرنگار علمی صدای آمريکا، منشاء اين فرقه عجيب را که بعضی حرفهای مردم پسند هم می زند در برنامه « دانش و جامعه » بررسی می کند.