کوفی عنان، دبير کل سازمان ملل متحد، می گويد برای اقدام نظامی عليه عراق در اين زمان، دليلی نمی بيند. آقای عنان امروز به راديو اسرائيل گفت از شرائط کاری که برای بازرسان تسليحاتی سازمان ملل متحد در عراق فراهم شده رضايت دارد. آقای عنان گفت دولت عراق همکاری می کند و بازرسان موفق شده اند بدون برخورد با مانع به کار خود ادامه بدهند. ضمناً بازرسان تسليحاتی سازمان ملل متحد امروز در جستجو برای کشف سلاح های ممنوعه نابودی همگانی عراق ازهشت محل در مرکز عراق بازديد